Generalforsamling 2022

Kære medlemmer af Ebeltoft Windsurf Klub,

Lørdag d. 26. marts kl. 10.00 afholdes klubbens generalforsamling, hvor vi håber at se rigtig mange af jer til en fornøjelig formiddag. I forbindelse med generalforsamlingen vil der bliver serveret kaffe/the og rundstykker.

Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
  4. Fastsættelse af kontingent 
  5. Behandling af evt. indkomne forslag 
  6. Valg af bestyrelse og suppleant 
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
  8. Eventuelt 
Hvis du har et forslag, som du ønsker skal medtages på generalforsamlingen, så bedes du sende det til formand@ewk.dk senest d. 12. marts. Ligeledes, hvis du ønsker at indtræde i / opstille til bestyrelsen og tage del i udviklingen af vores lille forening, så bedes du ligeledes sende en mail til formand@ewk.dk.

Regnskab 2021:

INDTÆGTER
Medlemsskab 62.500
Kurser 96.700
Shopify kurser / medlemsskab 55.209
Salg af undervisningsmateriale 2.070
Udlejning 19.000
Opbevaring 11.100
Sponsorindtægter 32.000
Salg køkken 12.728
Salg af klubudstyr 22.413
Tilskud fra Dansk Sejlunion i forbindelse med stævne 17.600
INDTÆGTER I ALT 331.320
UDGIFTER
Klubhus -15.350
Klubudstyr -105.147
Indkøb, køkken -19.080
Windsurfinstruktører -55.450
Digitale medier -4.302
Dansk Sejlunion -19.326
Diverse -4.972
Medlemmer -3.000
Bank -2.195
Husleje -17.500
UDGIFTER I ALT -246.323
RESULTAT 84.997

Balance 2021:

AKTIVER
INDESTÅENDE I BANK 102.497
AKTIVER I ALT 102.496
PASSIVER
Egenkapital 84.996
Gæld, husleje 17.500
PASSIVER I ALT 102.496